Organisatie

Wat doet ActiVite?

ActiVite verleent de zorg en hulp waar mensen aanspraak op kunnen maken als collectieve voorziening. We hebben het dan over de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en verschillende subsidieregelingen. Daarbij zorgen we ervoor dat de financiële middelen gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn: aan wonen, welzijn en zorg.

Meer weten?
Heeft u vragen over hoe ActiVite werkt?

Zowel binnen als buiten de organisatie zijn wij er voortdurend op gericht bureaucratie terug te dringen en efficiënt werken te bevorderen. ActiVite is een maatschappelijke onderneming die werkt met publieke middelen. Wij zoeken financiële ruimte om maatschappelijke vragen te beantwoorden. Wij leggen verantwoording af aan de interne en externe omgeving. Dat doen wij gewetensvol en initiatiefrijk, dus steeds met aandacht voor kwaliteit, innovatie en de behoefte van de klant. Dit betekent dat wij oog hebben voor de eigen identiteit van de mens en respectvol omgaan met tradities en familiebanden.

ActiVite is een betrouwbare zorgverlener. Wij werken doelmatig en transparant. Dat blijkt uit:

Pers
Voor vragen over ActiVite kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie & Marketing
(071) 516 14 15

Wat we bieden
ActiVite heeft als enige aanbieder in de regio een compleet aanbod van zorg en welzijn. Welke zorgvraag de cliënt in zijn of haar levensfase ook heeft, wij sluiten hierop aan. Wij bieden 24/7: verpleeghuiszorg, palliatief (terminale) zorg, (gespecialiseerde) wijkverpleging, verzorging, huishoudelijke ondersteuning, thuisbegeleiding, Ontmoetingscentra, gemaksdiensten aan huis en cursussen.

ANBI-status

Stichting ActiVite heeft de ANBI status en is hiermee een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan onze organisatie zijn aftrekbaar voor de belasting. In ons jaarverslag vindt u uitgebreide informatie over onze activiteiten, de resultaten die wij boeken en een financiële verantwoording. Bekijk onze jaarverslagen hier.

Stichting Steunfonds Basiszorg
Stichting Steunfonds Basiszorg
Hoe ActiVite anderen helpt óók zorg te verlenen
Kwaliteit van zorg
‘Samen voor de beste zorg’ is het motto van ActiVite. Dat betekent voor ons dat we samen met u de zorg en ondersteuning organiseren, die zo goed mogelijk aansluit op uw behoeften en wensen. De kern van ActiVites visie op zorg is dat zorg persoonsgericht is.
Rechten en plichten
Met welke rechten en plichten krijgt u te maken wanneer u cliënt wordt bij ActiVite?